ไฟกระพริบ ใช้ไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุม

AVR LED CHASING LIGHT 12 LED 16 PROGRAM

5x7 ANIMATED LED SIGNBOARD