Switch Electronic and Relay Board

New

รีโมทคอนโทรล UHF 6 ช่อง

รีโมทคอนโทรลไร้สาย ย่าน UHF 2 ช่อง

รีโมทคอนโทรลย่าน UHF 2 ช่อง

วงจรขับรีเลย์ 1 ช่อง ใช้ OPTO RELAY

สวิตซ์ไฟเอนกประสงค์ 5 ช่อง

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน พร้อมตั้งเวลาปิด 1-12 ชั่วโมง

สวิตซ์รีโมทอิฟาเรด (สำหรับรีโมททั่วไป)

วงจรรีเลย์การ์ด 4 ช่อง

Best Seller

รีเลย์การ์ด 1 ช่อง

PRODUCT CATEGORIES