แสดงสถานะโทรศัพท์

แสดงสภาวะโทรศัพท์ ด้วย LED

แสดงสภาวะโทรศัพท์ เฉพาะเครื่อง

ไฟกระพริบตามกริ่งโทรศัพท์ 5 LED