วงจรบันทึกเสียง

บันทึกเสียงดิจิตอล 20-60 วินาที

บันทึกเสียง 4 ข้อความ 80 วินาที

บันทึกเสียงสำหรับตู้บริจาค 80 วินาที พร้อมชุดเซ็นเซอร์ และขยายเสียง 8 วัตต์