วงจรนาฬิกา

นาฬิกาดิจิตอล

นาฬิกาดิจิตอล ตั้งเวลาปิด-เปิด

วงจรจับเวลาทำงาน ระบบดิจิตอล 1 วินาที - 9999 ชั่วโมง

นาฬิกาโปรแกรมเวลา 4 ช่อง 40 โปรแกรม

นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม