Series 9 Generally Electronic Project

New

4x3 ปุ่มกดแสดงตัวเลข 4 หลัก พร้อมตัวขับ

New

วงจรนับเวลาขึ้น-ลง พร้อมตัวขับ 1 วินาที-99 ชั่วโมง

นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม

วงจรควบคุมอุณหภูมิ / ความชื้นพร้อมเซ็นเซอร์

เครื่องนับจำนวน 4 หลัก บันทึกค่าได้

บันทึกเสียงสำหรับตู้บริจาค 80 วินาที พร้อมชุดเซ็นเซอร์ และขยายเสียง 8 วัตต์

บันทึกเสียง 4 ข้อความ 80 วินาที

เครื่องเตือนก่อนประกาศ

เตือนปิดประตูตู้เย็น

เตือนน้ำล้น พร้อมลำโพง

เตือนฝนตก พร้อมลำโพง

รหัสมอร์ส พร้อมลำโพง

ตั้งเวลาปลุก 1-240 นาที พร้อมบัซเซอร์

เครื่องวัดความสะอาดของน้ำ

เครื่องตรวจจับเท็จ

วัดความเข้มของแสง 5 ระดับ

โอห์มมิเตอร์ใช้เสียง พร้อมลำโพง

Best Seller

วัดความชื้นในดิน

ตรวจ TR ในวงจร

ซิกแนลเจเนอเรเตอร์ 2 ความถี่

วงจรวัดและควบคุมอุณหภูมิ -25 ถึง 100 องศา

เครื่องบอกสภาวะอุณหภูมิของร่างกาย

ตรวจสอบสัญญาณแสงรีโมทอินฟาเรด

เครื่องค้นหาโลหะ

เครื่องวัดไฟไม่สัมผัส มีเสียงเตือน

เครื่องเช็คไฟ AC ไม่ต้องสัมผัส

บอกระดับน้ำ 3 ระดับ

เครื่องบอกแรงดันแบตเตอรี่ LED 8 ดวง

วงจรไล่หนู-ไล่แมลงสาบ

เครื่องไล่ยุง

PRODUCT CATEGORIES