FK312

สวิตซ์สั่งงานทางโทรศัพท์

 วงจรสวิตซ์สั่งงานทางโทรศัพท์ คือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ทำงานแทนเราในขณะที่เราไม่อยู่บ้าน การควบคุมให้วงจรทำงานก็คือ การใช้กริ่งโทรศัพท์ โดยวงจรนี้จะใช้กริ่งโทรศัพท์ดังประมาณ 2-3 ครั้ง ถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่า วงจรจะไม่ทำงาน ดังนั้นถ้าคนอื่นที่ไม่รู้และโทรศัพท์เข้ามาในขณะที่เราไม่อยู่บ้าน เสียงกริ่งโทรศัพท์ที่ส่งมาส่วนใหญ่จะดังเกิน 4 ครั้ง ดังนั้นโอกาสผิดพลาดจึงน้อยมาก

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 70 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.22x2.00 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง