FK444

สวิตซ์ตั้งเวลาเปิด-ปิด ระบบดิจิตอล 1 วินาที-99 ชั่วโมง

 วงจรตั้งเวลาเปิด-ปิดชุดนี้ เป็นวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยการใช้เวลาเป็นตัวควบคุม ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น เปิดไฟ, เปิดพัดลม, ตั้งเวลาการแข่งขันกีฬา เป็นต้น ข้อดีของวงจรนี้ คือ เป็นระบบดิจิตอล ทำให้ตั้งค่าได้แน่นอนยิ่งขึ้น

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค:

  • ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุด 90 มิลลิแอมป์
  • สามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 99 ชั่วโมง
  • สามารถตั้งเวลาได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ ตั้งเวลาเปิด, ตั้งเวลาปิด, ตั้งเวลาสลับเปิด-สลับปิด และตั้งเวลาเปิด-ปิดอัตโนมัติ
  • สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 1 แอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.57x2.40 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง