FK711

วิทยุรับ-ส่ง 27 MHz พร้อมลำโพง (ชุดละ 2 เครื่อง)

 วงจรวิทยุรับ-ส่งชุดนี้ เป็นวงจรที่ใช้ติดต่อกัน โดยใช้ความถี่ 27 MHz ซึ่งความถี่นี้มีการอนุญาตให้ใช้ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 วัตต์ สำหรับ วงจรวิทยุรับ-ส่ง ชุดนี้มีกำลังส่งประมาณ 150 มิลลิวัตต์ รัศมีทำการ ติดต่อประมาณ 50-150 เมตร

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสประมาณ 25 มิลลิแอมป์ ขณะรับสัญญาณ, 35 มิลลิแอมป์ เมื่อทำการกดสวิตซ์ส่ง และ 150 มิลลิแอมป์ เมื่อทำการกดส่งสัญญาณโทน
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.29 x 2.43 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง