MXA011

อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 30 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง)

• วงจรส่งใช้ไฟ 12 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 20 มิลลิแอมป์
• วงจรรับใช้ไฟ 12 โวลท์ดีซี เมื่อรับสัญญาณได้ ใช้กระแสปรมาณ 15 มิลลิแอมป์ และเมื่อไม่มีการรับสัญญาณ ใช้กระแสประมาณ 50 มิลลิแอมป์
• จุด OUT จะเป็น HIGHT เมื่อรับสัญญาณได้และเป็น LOW เมื่อรับสัญญาณไม่ได้
• มีหน้าคอนแทครีเลย์แบบ COM,NC และ COM,NO ปรับการหน่วงเวลาได้ 1-10 วินาที
• สามารถเลือกการทำงานของวงจรเป็นแบบสะท้อนกลับหรือแบบรับโดยตรง
• ระยะห่างในการตรวจจับแบบสะท้อนกลับประมาณ 3 ฟุต
• ระยะห่างในการตรวจจับแบบรับโดยตรงประมาณ 10-30 ฟุต
• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : ตัวส่ง 2.33x2.33 นิ้ว และตัวรับ 2.77x2.38 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง