Best Seller

อันดับที่ 3 MXA066

ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 30 แอมป์

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12/24 โวลท์ดีซี (ขึ้นอยู่กับมอเตอร์)
- สามารถควบคุมมอเตอร์ดีซี ขนาด 12/24 โวลท์ กระแสสูงสุด 30 แอมป์
- ใช้หลักการ PWM (Pulse With Modulation) ในการควบคุมมอเตอร์
- ความถี่ทางด้านเอาท์พุท : 100 เฮิร์ต
- สามารถปรับความเร็วมอเตอร์ได้ตั้งแต่ 0-100%
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.85 x 1.59 นิ้ว.