MXA050

ไฟกระพริบ DC 15 แอมป์ (ใช้มอสเฟต)

  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.84x2.69 นิ้ว
  • ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12-24 โวลท์ดีซี
  • ใช้ได้กับหลอดไฟขนาดสูงสุด 15 แอมป์
  • สามารถปรับความเร็วในการกระพริบได้
  • อัตราส่วนในการกระพริบประมาณ 50:50%

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง