Best Seller

อันดับที่ 16 MXA050

ไฟกระพริบ DC 15 แอมป์ (ใช้มอสเฟต)

• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.84x2.69 นิ้ว
• ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12-24 โวลท์ดีซี
• ใช้ได้กับหลอดไฟขนาดสูงสุด 15 แอมป์
• สามารถปรับความเร็วในการกระพริบได้
• อัตราส่วนในการกระพริบประมาณ 50:50%