Best Seller

อันดับที่ 25 FK1001

พัดลมขนาดเล็ก ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์

วงจรพัดลมขนาดเล็กใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ชุดนี้ เป็นวงจร ที่เหมาะสำหรับทดลองในเรื่องการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่ง

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟจากแผ่นโซลาร์เซลล์
  • แผ่นโซลาร์เซลล์สามารถจ่ายพลังงานได้ 4 โวลท์ 60 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นโซลาร์เซลล์ : 6 x 6 เซนติเมตร