ควบคุมและเตือนด้วยโทรศัพท์

สวิตซ์สั่งงานทางโทรศัพท์

ตั้งเวลาเตือนและตัดสายโทรศัพท์ ไม่ใช้ไฟ