วงจรนับและตรวจวัด

ดิจิตอลเคาท์เตอร์ 1 หลัก (ตั้งค่าเริ่มต้นได้)

วงจรวัดความเร็วรอบดิจิตอล

Best Seller

เครื่องนับจำนวนขึ้น-ลง 4 หลัก พร้อมตัวขับ

เครื่องวัดและเตือนอุณหภูมิ -55 ถึง 125 C พร้อมตัวขับ

New

เครื่องนับจำนวน 4 หลัก พร้อมรีโมทคอนโทรล