ควบคุมด้วยมือ

สวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ วงจรสวิตซ์สัมผัส 2 ระบบ

สวิตซ์รหัสอิเลคทรอนิกส์ 10 คีย์